Vedtægter

Vedtægter for Mariager Filmklub.

(Revideret 20.04.2015)

§1

Foreningens navn er Mariager Filmklub. Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

§2

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for film som kunstart. Desuden skal der være mulighed for, at klubben kan arrangere koncerter, teaterforestillinger og lignende.
Klubben viser film i serier på mindst 3 film.
Filmforevisningerne skal være ledsaget af et indledende foredrag eller en skriftlig indledning.

§3

Klubben er tilsluttet sammenslutningen af Danske Filmklubber.

§4

Som medlem kan optages alle interesserede over 16 år.
Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang til klubbens arrangementer.

§5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året eventuelt i forbindelse med fremvisningen af forårssæsonens sidste film.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent og opkrævningsformen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eventuelt gennem dagspressen med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, herunder forslag til kontingent.
Forslag til supplerende dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6

Ændringer i vedtægterne kan finde sted på en generalforsamling, hvis forslag hertil er anført i dagsordenen. Til vedtagelse kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingsbeslutninger i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed.

§7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

§8

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§9

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Dog bemyndiges kassereren til alene at disponere foreningens daglige økonomi.

§10

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

§11

Handlingsplanen for en sæson fastlægges af bestyrelsen efter oplæg fra medlemmerne.
Bestyrelsen kan nedsætte specielle underudvalg.

§12

Medlemskab af filmklubben giver adgang til alle klubbens filmforevisninger og eventuelle andre arrangementer i en sæson. Ordinær sæson er fra september til april.

§13

Opløsning af klubben kan finde sted på en generalforsamling, idet der til vedtagelse heraf kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Samme generalforsamling træffer beslutning om, hvad der skal ske med klubbens midler. Midlerne kan dog udelukkende tilfalde almennyttige eller kulturelle aktiviteter i Mariagerfjord Kommune.